Recyklácia EPS

Recyklácia EPS

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.